Meddelanden

 

Våra bryggor och bojar på Ranängen

 

Hej alla medlemmar med hamnplats på Ranängen,

Så sakteliga börjar vi närma oss båtsäsongen och vi alla betalar just nu våra hamnplats- och medlemsavgifter.

Här kommer en liten vädjan till er alla att tidigt - inte just nu när detta skrivs - men väl i god tid se över era boj- och bomplatser vid bryggorna. Är det något som saknas eller är skadat ber vi Dig åtgärda detta själv alternativt meddela oss i styrelsen. Vi vill ju att allt ska vara OK då säsongen inleds på allvar om några månader. Kolla också våra Ordningsregler på denna länk https://www.ranhamn.nu/ordningsregler/

Soliga vinterhälsningar från 

Styrelsen i RHF

 

 

 

 

 

Avgifterna 2023

Kom ihåg att betala dessa! Förfallodagen var den 28/2 2023!

Styrelsen

 

 

 

Inför vintersäsongen 2021/22

Hej alla medlemmar, nu när vi nästan gått i idé – i vart fall lämnat båtsäsongen bakom oss – har vi alla en hel del som vi måste ta itu med för att verksamheten på varvet ska fungera. Styrelsen har diskuterat detta vid det senaste mötet och kommit fram till att sända följande budskap och information till oss alla. Läs också gärna föreningens stadgar och ordningsregler på hemsidan för Ranängens båtägareförening www.ranangen.se

Märkning

Det är ett oeftergivligt krav att all utrustning båt, vagga/pallningsmaterial, båtvagn/trailer och master med sina tillbehör är märkta med Ditt namn och Ditt mobiltelefonnummer. Senast 2020-02-29 måste Du tillse att Din utrustning är tydligt märkt. Masterna märks vid mastfoten och trailrarna vid draget. Skulle märkning inte ha gjorts vid detta datum är vi nödsakade att vidta ytterligare kraftåtgärder. Det är ju ytterst viktigt att allt är märkt så att planering och genomförande av vår verksamhet kan ske på ett effektivt sätt.

Då det gäller masterna kommer vi från 2016-12-15 att flytta och låsa fast omärkta master och ägaren måste före 2020-02-29 lösa ut sin mast mot erläggande av 500 kr. Sker inte detta kommer masten att betraktas som hittegods med åtföljande polisanmälan. Därefter kan föreningen komma att forsla bort alternativt disponera den i verksamheten. Flertalet av de master som saknar märkning på rätt sätt har fått ett informationsmeddelande på masten.

Elsladdar

Om kablar lämnas anslutna i elskåpen och liggande på marken utan ägarens uppsikt, äger styrelsen rätt att, oaktat eventuell skada, dra ur anslutningen. Eventuell skada ersätts ej.

Bevakning och inpassering

Styrelsen undersöker f n med vårt vaktbolag hur en utökad bevakning ska kunna genomföras till rimliga kostnader bl. a med användning av kameror. Då det gäller inpasseringen kommer vi att lösa uppgiften med hjälp av ett nytt bolag – fortfarande med användning av taggen som Du köpt. Planen är att senast till första sjösättningen 2020 ha detta system i drift. Nyckeln kommer att fungera intill dess och behövs fortsatt för den stora grinden och för miljöstationen.

Vi rekommenderar också alla båtägare att DNA-märka sin båt och all stöldbegärlig utrustning. DNA-kit finna att köpa genom försäkringsbolagen alternativt hos Clas Olsson eller Kjell & Co.

 

Vårens sjösättningar äger rum  Se RBFs hemsida!

 

Miljöpolicy för Ranängshamnen

Redan förra året införde vi tydligare regler för hur vi bäst skall sköta våra båtar då gäller det känsliga och mycket fokuserade området bottenmålning. Vi bad alla som har båt på Ranängen att respektera följande

Miljövänlig bottenfärg

Miljö- och Hälsoskyddskontoret har godtagit att Ranängens båtägareförening, RBF och Ranängens hamnförening, RHF tills vidare inte behöver anlägga en spolplatta. Detta gäller under förutsättning att bottenfärger, som är godkända av Kemikalieinspektionen för bruk på ostkusten, används och att avtvättning sker i borsttvättar i vattnet före torrsättning på hösten. OBS att självpolerande bottenfärg icke godtas i borsttvättar och heller inte på Ranängens varvsområde.

 

RBF/RHFs styrelser rekommenderar således att alla båtägare i första hand använder borsttvättar i vattnet.

 

Från och med våren 2013 tar vi ett steg till för att medverka till att göra vår gemensamma havs- och vattenmiljö bättre och bättre. Bakgrunden är de undersökningar som utförts på senare år. Där framhåller man att en mycket stor miljöpåverkan sker då fritidsbåtarna ligger i vattnet under säsongen – inte enbart i samband med avspolningen inför vinteruppläggningen. Detta gäller såväl i småbåts-hamnarna som i grunda vikar i skärgården. Man talar också om själva hanteringen av färgerna och menar att detta i sig självt är ett miljö- och hälsoproblem. Ett citat ur en av utredningarna lyder

 

Flertalet av de båtbottenfärger som används och har använts har visats innehålla ämnen som är skadliga för havs- och vattenmiljön. Reglerna för vilka utsläpp som tillåts har succesivt skärpts men fortfarande finns inga riktigt bra alternativ.

Hantering och applicering av färgerna på båtbotten kan utgöra en miljö- och hälsorisk om inte tillräckligt med säkerhetsåtgärder vidtas. Det är ett känt problem att båtägare gärna använder sig av färg som är giftigare än vad det geografiska området och påväxtsituationen kräver, något som kan medföra en ökad miljöpåverkan särskilt i känsliga områden. Användningen av båtbottenfärger sprider betydande mängder miljöfarliga ämnen till våra hav, sjöar och vattendrag och det är en prioriterad fråga att hantera. Det är en viktig uppgift att genom information och kontroll se till att användningen av färger minskar och att fler båtägare ser möjligheter med annan hantering av påväxten.  

 

RBF/RHFs styrelser har således beslutat om en inriktning för alla medlemmar att inte bottenmåla över huvudtaget eftersom det är då båten ligger i vattnet som en mycket väsentlig miljöpåverkan sker (ref. Havs- och Vattenmyndighetens rapporter 2012:09 och 10 Dnr 701-11). RBFs styrelse rekommenderar således alla båtägare redan nu (våren 2013) att inte bottenmåla alls utan i stället regelbundet tvätta botten antingen i borsttvättar i vattnet eller på spolplatta på land. Bottenmålning som gjorts tidigare år behöver dock inte (för närvarande) tas bort utan får vara kvar på båtbotten.

 

OBS således att Du måste tvätta båtbotten före upptagningen!

Bäst för miljön och plånboken är om du slutar måla och istället bottentvättar 2-3 ggr/säsong. Närmaste bottentvättar finns i Stocksund och Vaxholm. Karta på www.boatwasher.se/karta.

Vi får 20 % rabatt hos Boatwasher. Ange rabattkod eller visa medlemsbevis vid betalning. Boka tvättid härwww.boatwasher.se/boka

Tvättråd och miljöregler, se www.boatwasher.se/tvattrad

Det lönar sig att köpa klippkort. Se priser här                 

www.boatwasher.se/priser

 

 

Hur försvåra att stölder kan ske

Vår uppläggningsplats och hamn på Ranängen är tyvärr fortsatt utsatt för en

del stölder. Flera medlemmar har blivit drabbade. Stölderna har gjorts i båtar såväl på land som i sjön. Det som stjäls är framförallt drev och propellrar samt elektronik och reglage. Styrelsen vill återigen påminna om åtgärder som kan vidtas för att försvåra för tjuvarna. 

 

Nu inför vintern gäller det att minska risken för tillgrepp av olika slag genom

att ta hem allt som är stöldbegärligt, inklusive drev och propellrar

alternativt låsa fast detta med godkänd kätting och lås. Vi rekommenderar Dig också att titta in på denna hemsida

http://www.samverkanmotbrott.se/ för flera tips och råd.

 

Vi rekommenderar:

1.Titta till Din båt ofta, ta gärna en promenad runt på varvsområdet och på

bryggorna. Hälsa på dem Du träffar.Om Du inte känner igen dem presentera dig. Upptäcker Du något på någon annans båt uppskattar ägaren

säkert att Du kontaktar denne och meddelar vad Du sett. Upptäcker Du tjuvar larma Polisen.

2.Under vintersäsongen har vi normalt s k vinterlås med kod på stora körgrinden. Om Du har ärende på varvet och vill köra in måste du således kontakta någon i styrelserna Ranängens båtägareförening RBF (se hemsidan http://www.ranangen.se/eller Ranängens hamnförening, RHF (se hemsidan http://www.ranhamn.nu/ ).

Lås alltid grinden efter Dig även om det bara är ett snabbt ärende. Är grinden öppen när Du kommer, men ingen är i omedelbar närhet, stäng och lås den. Den lilla gånggrinden är som vanligt låst med det lås Du har nyckel till (’sommarnyckel’).

3.Ta hem batterikniv (huvudströmbrytare) eller koppla loss batterierna och ta hem eller lås in dem.

4.Ha ordentliga lås på din båt och lämna inget synligt av värde även om hytten är låst.

5.Lås fast eller in motorkåpan till din utombordare. En plastsäck, som är lite öppen i nederkanten, kan också användas. Således - gör din motorkåpa oattraktiv för tjuvarna.

6.Ersätt bultarna, som håller utombordsmotorn, med låsmuttrar. Fråga hos

båthandlaren efter det som passar just din motor/drev/båt.

​Byte av båtplats i hamnen

Efter beslut på årsmötet i april 2012 skulle denna rutin bekantgöras och görs nu på detta sätt. Vi avser då den så kallade internkön. Reglerna för den externa kön framgår av fakturan till de köande.

Internkö: I medlemsregistret noteras alla önskemål om platsbyte per det datum som önskemålet meddelats hamnkapten/kassör. Orsaken till önskemål om byte måste också meddelas och noteras därpå.

 

I april månad går hamnkapten och kassör igenom alla bytesönskemål i datumordning och strävar efter att finna en plats som passar den aktuella båttypen, dess bredd, längd och djupgående. I denna process görs bedömningar av hur båten skall kunna förtöjas säkert på den aktuella platsen där hänsyn tas till bryggplatsens läge vad avser vind och vågor. Då man funnit en lämplig plats meddelas båtägaren detta och får själv besiktiga platsen och därefter meddela kassören om han/hon accepterar föreslaget byte av plats.

 

Om bytet inte accepteras noteras detta, båten ligger kvar på tidigare plats och önskemålet kvarstår per ursprungligen noterat datum. Den vanligaste orsaken till önskemål om platsbyte är att man vill ha en mer skyddad plats.