Båtplatsavtal

Ranängens hamnförening, RHF

 Detta avtal ersätts fr o m mars 2018 av medlems första inloggning. Vid denna inloggning uppmanas medlemmen att ta del av och godkänna villkoren i detta avtal samt stadgar och andra ordningsregler som gäller.   

 

BÅTPLATSAVTAL

 

mellan Ranängens hamnförening, RHF och nedan angiven båtägare angående upplåtelse av förtöjningsplats vid föreningens bryggor, pontoner eller svajbojar på Ranängen i Djursholm.

 

Avtalet gäller tills vidare och omfattar:                                                                                                   

Brygg/svajplats tiden 1/4 – 31/12 årligen                                                                       

Bryggplats/svajboj nr:

__________________________________________________________________________________________

Båtägare:

Namn:                                                                    Tel. bostad:

Personnummer:                                                        Tel.arb:

Adress:                                                                   Mobiltel:  

                                                                             E-post:                                          

__________________________________________________________________________________________

Båten:

Reg.nr/Fabrikat:                                                        Bredd x Längd x Djupgående:

Båttyp:                   

Båtnamn:           

Motortyp/hkr:                            

Depl./vikt:          

Försäkringsbolag:                                                      Försäkring nr:  

 

 

Avtalstid           

Medlems disposition av bryggplats förlängs ett år i taget under förutsättning att medlemmen erlagt fakturerade avgifter,bryggplats- och medlemsavgift,  och lämnat ovanstående uppgifter.

Uppsägning under löpande avtalsperiod skall ske senast vid utgången av februari månad. RHF har dock rätt att uppsäga avtalet till omedelbart upphörande om båtägaren åsidosätter avtal, gällande stadgar, ordningsregler eller förtöjningsregler.

 

Avgifter

Avgifter utgår enligt vid varje tidpunkt fastställd taxa och skall betalas senast 31 mars eller efter anfordran från RHF. Utebliven betalning tolkas som uppsägning av avtalet.

 

Allmänna bestämmelser

Upplåtelseavtalet gäller endast för i avtalet angiven båt. Vid båtbyte skall skriftlig ansökan (e-post kan användas) inges till RHF för nytt ställningstagande. För detta avtal gäller vidare omstående sammanfattande bestämmelser, föreningens stadgar, ordningsregler och förtöjningsregler i tillämpliga delar.   

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav båtägaren och RHF tagit var sitt.

 

Ort/Datum                                                                       Djursholm 2010-02-10                

 

…………………………………………….                                         …………………………………….

Båtägaren

 

…………………………………………….                                         Ranängens hamnförening, RHF

Namnförtydligande                                                                           Jan Romson

                                                                                     Kassör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranängens hamnförening, RHF

 

    

 

 

BÅTPLATSAVTAL (Sida 2)

 

Sammanfattning av några viktiga åligganden

 

 

Båtägaren förbinder sig att

 

-    alltid hålla föreningen informerad om båtens typ, längd, bredd, djupgående och vikt, försäkrings- bolag och   försäkringsnummer samt sitt namn, adress och aktuella telefonnummer – fast och mobil

-    erlägga alla avgifter senast 31 mars respektive år

-    senast 28 februari säga upp brygg- eller svajplats

-    alltid hålla båten försäkrad för brand, skada och ansvar samt till föreningen alltid meddela ändringar av försäkringsbolag och försäkringsnummer

-    noga efterkomma föreningens stadgar, förtöjnings- och ordningsregler samt utfärdade anvisningar

-    informera alla som tar befattning med båten om gällande regler och anvisningar samt ansvara för deras åtgärder gentemot föreningen, andra båtägare eller annan

-    alltid förtöja för storm dvs. se till att förtöjningslinor och ryckdämpare har rätt dimension

-    regelbundet se till båten

-    aldrig hyra ut i andra hand

-    delta i föreningens bryggdagar

Föreningen medgiver båtägaren rätt att för nästföljande säsong få sig reserverad samma brygg- eller svajplats om inga ändringar skett i det i detta avtal angivet båtinnehav. Båtägaren skall dock vara medveten om att förändringar och omflyttningar kan ske om detta erfordras för att säkerställa hamnens funktion, båtägarnas och båtarnas säkerhet.

 

För information om aktuella stadgar, ordningsregler och förtöjningsregler och annan information hänvisas till föreningens hemsida www.ranhamn.nu eller till anslagstavlorna på varvsområdet.