Miljöplanen

Miljöplan för Ranängens båtägareförening (RBF) och Ranängens hamnförening (RHF) 2022-2023

Bakgrund

Danderyds kommun genomförde mellan åren 2016 - 2018 en inventering och riskklassning av misstänkt förorenade områden inom flera verksamhetsbranscher i kommunen. Ranängens varvsområde bedömdes tillhöra riskklass 1 (mycket stor risk) och vattenområdet riskklass 2 (stor risk). Vi förelades att mäta samtliga målade båtbottnar på varvet och de båtar som har hamnplats för eventuella metallhalter i bottenfärgerna. De metallhalter som kommunen ville ha redovisade var tenn, koppar, zink och bly. I första hand förekomsten av tenn (tributyltenn TBT), där ett gränsvärde om 100 μg/cm2/tenn eller därutöver kräver sanering av båten. En skriftlig sammanställning av mätningarna tillställdes kommunen i januari 2022 och en plan för hur saneringsarbetet skall göras redovisades för kommunen i februari 2022.

Inför kommunens miljötillsyn på båtklubbar 2022 redovisar här RBF och RHF en gemensam miljöplan för 2022/2023. Denna miljöplan ska årligen granskas av styrelserna och uppdateras vid behov.

Miljöplanens innehåll

 1. Miljöpolicy
 2. Miljöregler
 3. Avfallsplan
 4. Handlingsplan vid miljöolycka
 5. Aktuella telefonnummer och platser
 1. Miljöpolicy

RBF och RHF är allmännyttiga ideella föreningar som har till ändamål att förse medlemmarna med uppläggnings- och hamnplats för fritidsbåtar enligt arrendeavtal med Djursholms AB/Danderyds kommun.

Föreningarna skall också verka för god säkerhet i samband med upptagning och sjösättning, god sjösäkerhet, gott sjömanskap och en god miljö.

RBFs och RHFs medlemmar ska:

 • Sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av vår verksamhet genom att agera på ett miljöriktigt sätt i vårt båtnyttjande.
 • Följa gällande miljölagstiftning samt de miljöregler och den avfallsplan som föreningarna tagit fram.
 • Vid nyttjande och vid underhållsarbeten på den egna båten, efter bästa förmåga välja de mest miljövänliga alternativen.
 • Alltid välja produkter som godkänts av myndigheter och vid omhändertagande av avfall följa föreningarnas avfallsplan.
 • Sprida informationen om föreningarnas miljöpolicy och miljöregler för att föreningarnas ambitioner och mål avseende miljöförbättrande åtgärder ska få genomslag.
 • Verka för ökad sopsortering i den utsträckning som är miljömässigt motiverad.
 • Verka för att diverse miljöolämpligt/miljöfarligt gods t ex förtöjningstampar i plast rostiga kättingar mm inte hamnar i vattnet
 • Som medlem i RBF och/eller RHF förbinder man sig att följa denna miljöpolicy med tillhörande miljöregler och avfallsplan.

Till förfogande för att underlätta för den enskilde båtägaren finns på varvet och i närområdet

 • Båttvätt i Stocksunds hamn (sköts av Marina Läroverket)
 • Närmaste toasugar hos Näsbyvikens båtsällskap. Båtägare får enligt lag ej tömma latrinavfall på annat sätt i Sverige. Se också denna länk https://batmiljo.se/batliv/toatomning/
 • Miljöstationen på Ranängens varvsområde
 1. Miljöregler

 

Hantering av bottenfärg                                                                                                      

RBF och RHF har infört krav på att båten skall vara miljögodkänd för att kunna ha sin plats i våra föreningar. Detta är ett led i föreningarnas aktiva miljöarbete och innebär att en medlem måste kunna visa att båten uppfyller gällande krav. Föreningarnas definition av en miljögodkänd båt är båt som inte är bottenmålad (se intyget i bilagan) eller båt som är bottenmålad och har genomgått XRF-mätning där resultatet av mätningen ligger inom ramen för godkända gränsvärden avseende miljöfarliga ämnen och som har intyg på detta från certifierad kontrollant. 

 

RBF och RHF, har beslutat att bottenmålning med biocidfärg som är godkänd för våra vatten av Kemikalieinspektionen får göras på båtar som läggs upp eller har plats i hamnen på Ranängen. Se denna länk Båtbottenfärger - om du måste måla - Kemikalieinspektionen

 

Föreningarnas styrelser rekommenderar alla medlemmar att inte bottenmåla sina båtar med färg utan i stället regelbundet tvätta botten i de borst-tvättar som finns i området. Om bottenmålning anses nödvändig skall hård biocidfärg (antifouling färg) användas. Självpolerande bottenfärg får inte användas.

 

På sikt har föreningarna som mål att helt fasa ut användning av biocidfärger för att minska miljöbelastningen.

 

Båtupptagning/vinterförvaring av båt

Följande gäller vid upptagning och förvaring:

 • Före upptagning skall båten bottentvättas
 • Tills vidare gäller att tvätt av målad båtbotten på uppställningsplatsen kan göras förutsatt att den bottenfärg som använts är godkänd för ostkustbruk och är s k hård biocidfärg. Tvätt av självpolerande färg är ej tillåten även om färgen är godkänd för bruk på ostkusten. Dessutom gäller att båten måste vara XRF-mätt med godkänt resultat.

Om båtbotten är omålad *) är sådan tvätt tillåten och kravet på XRF-mätning gäller inte. Ett bevittnat intyg om att båtbotten är omålad erfordras (se bilagan)

Då det gäller saneringsåtgärder som genomförs på uppställnings-platsen se nedan i denna miljöplan.

Skulle dessa ordningsregler ändras t. ex p g a nya bestämmelser från Danderyds kommun kommer styrelsen att meddela detta i god tid.   

*) Med omålad menar vi ren plast, om man har gelcoat på polyester-bas eller målat med epoxy direkt på skrovet och inte utanpå gammal beväxtningshämmande bottenfärg. Detta kallar vi ”omålad” eftersom målat refererar till bottenfärg som har syfte att vara beväxtningshämmande

 • Slipningfår endast göras om dammsugare är kopplad till slipmaskinen och som suger upp det mesta av slipdammet. För att undvika att slipdamm eller färg från skrapning skall hamna på marken och lakas ner i marken eller föras bort med vinden, måste marken täckas under båten och uppsamlas av båtägaren och lämnas till deponi hos en miljöstation. RBF har beslutat att godkänd metod vid sanering av båtbotten skall göras med skrapning och i förekommande fall finslipas med uppsugning av slipdamm.
 • Avfall efter sanering av båtbotten (för att avlägsna beväxtningshämmande biocidfärg) måste samlas upp (s k deponi) och läggas i slutet kärl som båtägaren själv skall lämna till kommunens återvinnings-central.
 • Se vidare länk till Transportstyrelsen båtbottensanering  https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/fritidsbatar1/miljo/rekommendation-sanering-batbotten-jan2022.pdf
 • Förebyggande åtgärder görs av respektive båtägare för att skydda marken från eventuella bränsle- och oljespill från motor och växelhus
 • Städning
  Varje båtägare är skyldig att hålla rent på sin plats på varvet och på bryggorna.

Efter sjösättning skall allt löst material buntas ihop, märkas med ägarens namn och mobiltelefonnummer och läggas i vaggan/vid uppställningsplatsen.

Om annat inte meddelas på anslag, får materialet ligga kvar på plats. Ställningar behöver tills vidare inte nedmonteras, annat än utstickande delar som kan förorsaka skada. Omärkt material kan komma att bortforslas. Medlem är skyldig att delta vid städdag.

Förtöjningsgods på brygg-platser mm måste tas om hand av brygg-platsens ägare efter avslutad båtsäsong.

 

 1. Avfallsplan

 

Båtägaren ansvarar för att egna sopor omhändertas och att miljöfarligt avfall inte sprids.

 

 • Miljöfarligt avfall såsom oljor, glykol, driv- och lösningsmedel och färgrester ska lämnas i miljöstationen på varvet. Miljöfarligt avfall av annat slag lämnas på återvinningscentralen i Hagby eller annan återvinningsstation. Se tabell för omhändertagande av avfall.
 • I miljöstationen på varvet får avfall inte ställas utanför eller bredvid kärlen. Är kärlen fulla lämnas avfallet på annan godkänd plats, såsom miljöstation inom kommunen.
 • Alla hushållssopor som uppstår under användandet av båten måste tas hem.
 • Tömning av toalettavfall i vattnet är enligt lag ej tillåtet. Utnyttja sugtömningen på en närbelägen station.

 

Tabell för hur avfall från klubbverksamheten skall omhändertas

 

Avfallstyp

Omhändertas genom att

Hushållssopor

Tas hem

Förpackningar

Lämnas i närmaste kommunal miljöstation

Dryckesförpackningar/glas med pant

Lämnas till pantställe

Oljor och oljefilter

Lämnas i vår miljöstation

Glykol

Lämnas i vår miljöstation

Småbatterier

Lämnas i batteriholken på varvet

Blybatterier eller motsvarande

Lämnas i den stora batterilådan på varvet

Elavfall

Lämnas vid återvinningscentralen i Hagby

Färgrester och lösningsmedel

Lämnas i vår miljöstation eller vid återvinningscentralen i Hagby

Sliprester och/eller avfall efter sanering av båtbotten.

Läggs i slutet kärl som båtägaren själv lämnar till kommunens återvinningscentral

 

Tomma färgburkar

Lämnas i kommunal miljöstation

Glas och metall

Lämnas i närmaste kommunal miljöstation

Förbrukat täcknings- eller pallningsvirke och gamla presenningar

 Lämnas på vår uppsamlingsplats för grovsopor eller i containern (om sådan finns – normalt vår och höst)

Latrin från båtar

Töms endast på närbelägen toatömningsstation

 

 

 1. Handlingsplan vid miljöolycka

 

Följande gäller i händelse av olycka med risk för utsläpp av miljöfarliga vätskor

 

 

I båt

 • I båten och dess motorrum eller kölsvin bör absorberande material finns för att ta upp mindre utsläpp lokalt

 

På land

 • Skydda marken, exempelvis med gammal presenning eller annat ogenomträngligt material så att vätskan inte tränger ner i marken
 • Viss utrustning för spillberedskap finns i beredskapsvagnen
 • Sug upp vätskan med Absol som finns i bredskapsvagnen
 • Allt material som använts vid uppsamlandet omhändertas som miljöfarligt avfall och lämnas i vår miljöstation eller annan miljöstation

 

I sjön

 • Hindra spridning av utsläppet genom att avgränsa detsamma. Absorberande länsar för ändamålet finns i beredskapsvagnen som står i tältet för subliften
 • Vid större utsläpp larma Räddningstjänsten på telefon 112
 • I händelse av utsläpp som inte härrör från någon av våra klubbar utan kommer drivande på sjön, larma Räddningstjänsten och försök hindra vidare spridning samt skydda stränder och båtar
 • Använda länsar hanteras som miljöfarligt avfall och lämnas till återvinningsstationen i Hagby eller annan miljöstation
 • Rapportera händelsen till någon av föreningarnas miljöansvariga eller till hamnkapten

 

 

 1. Kontakter och telefonnummer   

 

Händelse

Kontakt tas med

Telefon

Akut miljöfara

Räddningstjänsten/brandkåren

Ring 112

Mindre miljöhändelse

Hamnkapten eller miljöansvarig

 

Miljöstationen

Miljöansvarig RBF

Karsten Husberg

Miljöansvarig RHF P-O Brandt

 

+46 70 453 07 55

+46 706 30 76 43

Kommunens miljöstationer

Kundtjänst för avfall

08-519 333 00

Återvinningscentralen

Hagby

https://www.sorab.se/

Miljöansvarig

RBF: Karsten Husberg

RHF: P-O Brandt

+46 70 453 07 55

+46 706 30 76 43

 

 

 

 

Denna miljöplan har slutgiltigt beslutats i styrelserna för Ranängens båtägarförening och Ranängens hamnförening i december 2022.

RBF/RHF Miljöplan 2022-12-09 Bilaga

 Intyg - omålad båtbotten

Härmed intygar jag att min båtbotten är omålad *)

Båt

Båttyp: …………………………………………………………………….

Båtnamn: …………………………………………………………………

Identifikation**): ………………………………………………………

Datum: ……………………………………………………………………

Underskrift: …………………………………………………………….

Namn: …………………………………………………………………….

Postadress: ………………………………………………………………

Ort: ………………………………………………………………………….

Mailadress: …………………………………………………………….

Namnteckning och skrov bevittnat av:

Underskrift: …………………………………………………………….

Namn: …………………………………………………………………….

 

*) Med omålad menar vi ren plast, om man har gelcoat på polyester-bas eller målat med epoxy direkt på skrovet och inte utanpå gammal beväxtningshämmande bottenfärg. Detta kallar vi ”omålad” eftersom målat refererar till bottenfärg som har syfte att vara beväxtningshämmande.

**) Som identifikation gäller skrovnummer, båtregistrering eller annan märkning på båten.