Stadgar

Stadgar

Stadgar för Ranängens Hamnförening (RHF)

Klubben bildades den 21 april 1982 och har sin hemort/verksamhetsområde i Djursholm, Ranängen.

Dessa stadgar är antagna 2005-04-16 och 2005-05-25 (andra läsningen vid extra årsmöte)

§ 1 Ändamål

RHF är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt i första hand förse medlemmarna med en hamnplats under sommarhalvåret .Föreningen skall också verka för god sjösäkerhet, god miljö och gott sjömanskap.

§ 2 Medlemskap

2.1 Ansökan och antagning

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen vilken beslutar om antagning av ny medlem. Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till klubbens ändamål. Boende i Danderyds Kommun äger företräde.

2.2 Medlemskategorier

Båtägare som erhållit plats i hamnen blir medlem efter ansökan. Medlem utan båt liksom person på väntelista för båtplats kan vara medlem och betalar då passiv medlemsavgift. Medlemmar har företräde till båtplats.

2.3 Rättigheter

Medlem får efter anvisning utnyttja sällskapets anläggningar och utrustning.

2.4 Skyldigheter

Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa föreningens stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.Medlem med båt skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra sin båt. Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens tillhörigheter är ersättningsskyldig.

Medlem skall utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt. Medlems båt skall vara ansvarsförsäkrad.

2.5 Utträde

Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben.

2.6 Uteslutning

På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas ur föreningen om medlem

• motverkar klubbens syften

• skadar klubbens intressen

• inte fullgör de skyldigheter som är stadgade

• eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben att dess anseende äventyras.

För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet. Av kallelsen till föreningsmötet skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas. Till föreningsmötet, där

sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att uteslutas kallas skriftligen. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till uteslutningen enl.punkt 2.6 i sin stadga.

§ 3 Beslutande instanser

Klubbens beslutande instanser är föreningsmöten såsom årsmöte, ordinarie föreningsmöte eller extra föreningsmöte. Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder klubben och fattar beslut mellan

föreningsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna föreningsmöten. Se § 8.

§ 4 Verksamhetsår

Klubbens verksamhetsår är kalenderår.

§ 5 Avgifter

Samtliga avgifter fastställs av årsmötet. Extra uttaxering kan ske efter beslut på föreningsmöte.

§ 6 Betalning

Avgifterna skall vara klubben tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan. Senaste betaldatum får därvid vara tidigast en månad efter fakturadatum.Om avgifterna inte inkommit i tid skall påminnelsefaktura skickas varvid en påminnelseavgift kan läggas till det ursprungliga beloppet.

Utebliven betalning innebär att medlem anses ha utträtt ur klubben.

§ 7 Föreningsmöten

7.1 Antal möten

Förutom årsmöte kan extra föreningsmöten anordnas. Styrelsen bestämmer plats och tid för mötena.

7.2 Kallelse

Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligen och vara medlemmen tillhanda minst 14 dagar före mötet. Kallelsen sker per post eller till den, som så önskar, via e-post.

7.3 Förslag till dagordningspunkt / motion

Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på föreningsmöte, skall senast tre veckor före sista tidpunkt för utsändande av kallelse till mötet skriftligen anmäla detta till styrelsen. Denna anmälan skall även innehålla en

förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat.

7.4 Årsmöte

Årsmöte hålls årligen före utgången av april månad. Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

• Fastställande av röstlängd för mötet

• Fråga om mötet är behörigen utlyst

• Fastställande av dagordning

• Val av ordförande och sekreterare för mötet

• Val av protokolljusterare och rösträknare

• Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret

• Revisorernas berättelse

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

• Propositioner och motioner

• Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret

• Val av styrelse

• Val av revisorer

• Val av valberedning

• Övriga val

7.5 Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta påkallat eller på skriftlig begäran av revisorer eller minst 15 av klubbens medlemmar. Vid extra möte får endast de ärenden förekomma,

som enligt kallelsen föranlett mötet.

7.6 Rösträtt, beslut och val

Varje medlem, som fyllt 16 år och betalat gällande avgifter har rösträtt på möte. Endast en röst per medlem och båtplats. Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen. Valbara till styrelsen och till revisorer är de som nominerats. Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud för en (1) annan medlem. Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i stadgarna. Avgörande sker genom öppen omröstning utom

då någon fordrar sluten röstning. Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av ordförande för mötet.

Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.

§ 8 Styrelse och förvaltning

8.1 Styrelsens sammansättning och val

Styrelsen väljs på årsmöte och skall bestå av ordförande, kassör, sekreterare, hamnkapten samt därutöver av minst en och högst tre övriga ordinarie ledamöter. Ordinarie ledamot väljs för en tid av 1 år.

8.2 Styrelsens skyldigheter

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat, dock minst 2 gånger per år. Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande. För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet. Det åligger styrelsen att:

• Verkställa beslut fattade av föreningsmöte.

• Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen.

• Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa.

• Representera klubben.

• Förvalta klubbens egendom och medel.

• Besluta om firmatecknare.

• Besluta om antagning av ny medlem.

• På föreningsmöten föredra av styrelsen fattade beslut.

* Utse representant i Danderyds Båtråd

Se stadgebilaga 1

8.3 Firmateckning

Klubbens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av ordförande och kassör eller sekreterare, två i förening. Klubbens bank- och plusgirokonto tecknas av kassören ensam.

§ 9 Revisorer

Klubben skall revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmöte för en tid av ett år. En revisorssuppleant väljs varje år för en tid av ett år. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

§ 10 Valberedning

Valberedningen bestående av två ordinarie ledamöter, varav en sammankallande, väljes av årsmötet för en tid av ett år. Valberedningens uppgift är att:

• Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta.

• Mottaga nomineringar från klubbens medlemmar.

• Själva aktivt söka lämpliga kandidater.

• Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater.

Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelsen till årsmötet.

§ 11 Hamn och uppläggningsanläggningar

För förhållandena vid klubbens hamnanläggningar finns särskilt av klubben utfärdade bestämmelser. Dessa fastställs av föreningsmöte.

Gällande ordningsregler för hamn och uppläggningsområde skall följas. Se stadgebilaga 2.

§ 12 Stadgeändring

Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen.

För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 13 Klubbens upplösning

Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och detta skall framgå av kallelsen. För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två föreningsmöten med minst en månads mellanrum. Har beslut om upplösning fattats, skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med klubbenskvarvarande tillgångar och handlingar

Djursholm den 25 maj 2005

Styrelsen

Stadgebilagor: 1. Fördelning av arbetsuppgifter inom styrelsen

2. Ordningsregler

Stadgebilaga 1: Fördelning av arbetsuppgifter inom styrelsen

Ordförande skall opartiskt leda förhandlingarna vid såväl styrelsens som föreningens/klubbens möten, justera protokoll, tillse att alla beslut verkställs och att stadgarna efterlevs samt vid behov representera klubben.

Sekreteraren skall ombesörja klubbens korrespondens, utfärda kallelse till möten och vid dessa och styrelsens möten föra noggranna protokoll samt att underteckna löpande ärenden.

Kassören skall föra fullständig matrikel över medlemmarna, uppbära alla avgifter, förvalta och ansvara för klubbens kassa samt däröver föra noggranna räkenskaper och i av klubben beslutad bankinrättning, insätta de

medel som ej behövs för löpande utgifter. Varje kvartal skall klubbens ekonomiska ställning rapporteras till styrelsen samt meddelande om medlem försummar sina ekonomiska skyldigheter till klubben.

Hamnkapten skall leda arbetet vid klubbens hamn, fördela hamnplatser, föredra ärenden som berör klubbens hamn vid styrelsens och klubbens möten. Hamnkapten skall tillse att utfärdade ordningsregler för hamn efterföljs.

Stadgebilaga 2 Ordningsregler

ALLMÄNT

RHF är en ideell förening varför det krävs medverkan av föreningsmedlemmarna för verksamhetens praktiska drift. Styrelsen ordnar därför ofta bryggdagar, vanligen vår och höst, då bryggorna normalt är fria från förtöjda båtar. Föreningens medlemmar skall delta i dessa arbeten. Avgift kommer annars att påföras. Avgiftens storlek beslutas på föreningens årsmöte.

Medlems rätt till hamnplats förutsätter att föreningen har erhållit alla avgifter och all information om medlemmen och den aktuella båten. Sådan information lämnas genom att man som medlem loggar in på sitt konto via hemsidan www.ranhamn.nu eller per email till kassören för nya medlemmar. Om detta inte är möjligt måste föreningen meddelas skriftligen med pappersposten.

Snygghet och ordning skall iakttas inom hela hamnområdet. Master, vaggor mm skall förvaras på avsedd plats. Grov-avfall kan lämnas i en container endast om sådan är på plats inom varvsområdet. Är så inte fallet måste båtägaren själv ta hand om allt grov-avfall. Hushålls-sopor måste alltid tas hem/med och tömmas i egen soptunna eller motsvarande. Miljöfarligt avfall skall lämnas i miljöstationen. Oljebemängt slagvatten får inte pumpas ut i hamnbassängen. Båttoalett med direktutsläpp får inte användas i hamnen. Ej heller får septiktankar tömmas i hamnen.

MILJÖPLAN FÖR RANÄNGENS BÅTÄGAREFÖRENING (RBF) OCH RANÄNGENS HAMNFÖRENING (RHF) 2022-2023

Bakgrund

Danderyds kommun genomförde mellan åren 2016 - 2018 en inventering och riskklassning av misstänkt förorenade områden inom flera verksamhetsbranscher i kommunen. Ranängens varvsområde bedömdes tillhöra riskklass 1 (mycket stor risk) och vattenområdet riskklass 2 (stor risk). Vi förelades att mäta samtliga målade båtbottnar på varvet och de båtar som har hamnplats för eventuella metallhalter i bottenfärgerna. De metallhalter som kommunen ville ha redovisade var tenn, koppar, zink och bly. I första hand förekomsten av tenn (tributyltenn TBT), där ett gränsvärde om 100 μg/cm2/tenn eller därutöver kräver sanering av båten. En skriftlig sammanställning av mätningarna tillställdes kommunen i januari 2022 och en plan för hur saneringsarbetet skall göras redovisades för kommunen i februari 2022.

Inför kommunens miljötillsyn på båtklubbar 2022 redovisar här RBF och RHF en gemensam miljöplan för 2022/2023. Denna miljöplan ska årligen granskas av styrelserna och uppdateras vid behov.

Miljöplanens innehåll

1. Miljöpolicy

2. Miljöregler

3. Avfallsplan

4. Handlingsplan vid miljöolycka

5. Aktuella telefonnummer och platser

1. Miljöpolicy

RBF och RHF är allmännyttiga ideella föreningar som har till ändamål att förse medlemmarna med uppläggnings- och hamnplats för fritidsbåtar enligt arrendeavtal med Djursholms AB/Danderyds kommun.

Föreningarna skall också verka för god säkerhet i samband med upptagning och sjösättning, god sjösäkerhet, gott sjömanskap och en god miljö.

RBFs och RHFs medlemmar ska:

  • Sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av vår verksamhet genom att agera på ett miljöriktigt sätt i vårt båtnyttjande.
  • Följa gällande miljölagstiftning samt de miljöregler och den avfallsplan som föreningarna tagit fram.
  • Vid nyttjande och vid underhållsarbeten på den egna båten, efter bästa förmåga välja de mest miljövänliga alternativen.
  • Alltid välja produkter som godkänts av myndigheter och vid omhändertagande av avfall följa föreningarnas avfallsplan.
  • Sprida informationen om föreningarnas miljöpolicy och miljöregler för att föreningarnas ambitioner och mål avseende miljöförbättrande åtgärder ska få genomslag.
  • Verka för ökad sopsortering i den utsträckning som är miljömässigt motiverad.
  • Verka för att diverse miljöolämpligt/miljöfarligt gods t ex förtöjningstampar i plast rostiga kättingar mm inte hamnar i vattnet
  • Som medlem i RBF och/eller RHF förbinder man sig att följa denna miljöpolicy med tillhörande miljöregler och avfallsplan.

Till förfogande för att underlätta för den enskilde båtägaren finns på varvet och i närområdet

· Båttvätt i Stocksunds hamn (sköts av Marina Läroverket)

· Närmaste toasugar hos Näsbyvikens båtsällskap. Båtägare får enligt lag ej tömma latrinavfall på annat sätt i Sverige. Se också denna länk https://batmiljo.se/batliv/toatomning/

· Miljöstationen på Ranängens varvsområde

· Beredskapsvagn.

2. Miljöregler

Hantering av bottenfärg

RBF och RHF har infört krav på att båten skall vara miljögodkänd för att kunna ha sin plats i våra föreningar. Detta är ett led i föreningarnas aktiva miljöarbete och innebär att en medlem måste kunna visa att båten uppfyller gällande krav. Föreningarnas definition av en miljögodkänd båt är båt som inte är bottenmålad (se intyget i bilagan) eller båt som är bottenmålad och har genomgått XRF-mätning där resultatet av mätningen ligger inom ramen för godkända gränsvärden avseende miljöfarliga ämnen och som har intyg på detta från certifierad kontrollant. 

RBF och RHF, har beslutat att bottenmålning med biocidfärg som är godkänd för våra vatten av Kemikalieinspektionen får göras på båtar som läggs upp eller har plats i hamnen på Ranängen. Se denna länk https://www.kemi.se/kemikalier-i-vardagen/kemikalier-i-hemmet-och-pa-fritiden/batbottenfarger

Föreningarnas styrelser rekommenderar alla medlemmar att inte bottenmåla sina båtar med färg utan i stället regelbundet tvätta botten i de borst-tvättar som finns i området. Om bottenmålning anses nödvändig skall hård biocidfärg (antifouling färg) användas. Självpolerande bottenfärg får inte användas.

På sikt har föreningarna som mål att helt fasa ut användning av biocidfärger för att minska miljöbelastningen.

Båtupptagning/vinterförvaring av båt

Följande gäller vid upptagning och förvaring:

· Före upptagning skall båten bottentvättas

  • Tills vidare gäller att tvätt av målad båtbotten på uppställningsplatsen kan göras förutsatt att den bottenfärg som använts är godkänd för ostkustbruk och är s k hård biocidfärg. Tvätt av självpolerande färg är ej tillåten även om färgen är godkänd för bruk på ostkusten. Dessutom gäller att båten måste vara XRF-mätt med godkänt resultat.

Om båtbotten är omålad *) är sådan tvätt tillåten och kravet på XRF-mätning gäller inte. Ett bevittnat intyg om att båtbotten är omålad erfordras (se bilagan)

Då det gäller saneringsåtgärder som genomförs på uppställnings-platsen se nedan i denna miljöplan.

Skulle dessa ordningsregler ändras t. ex p g a nya bestämmelser från Danderyds kommun kommer styrelsen att meddela detta i god tid.

*) Med omålad menar vi ren plast, om man har gelcoat på polyester-bas eller målat med epoxy direkt på skrovet och inte utanpå gammal beväxtningshämmande bottenfärg. Detta kallar vi ”omålad” eftersom målat refererar till bottenfärg som har syfte att vara beväxtningshämmande

· Slipning får endast göras om dammsugare är kopplad till slipmaskinen och som suger upp det mesta av slipdammet. För att undvika att slipdamm eller färg från skrapning skall hamna på marken och lakas ner i marken eller föras bort med vinden, måste marken täckas under båten och uppsamlas av båtägaren och lämnas till deponi hos en miljöstation. RBF har beslutat att godkänd metod vid sanering av båtbotten skall göras med skrapning och i förekommande fall finslipas med uppsugning av slipdamm.

  • Avfall efter sanering av båtbotten (för att avlägsna beväxtningshämmande biocidfärg) måste samlas upp (s k deponi) och läggas i slutet kärl som båtägaren själv skall lämna till kommunens återvinnings-central.

· Se vidare länk till Transportstyrelsen båtbottensanering https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/fritidsbatar1/miljo/rekommendation-sanering-batbotten-jan2022.pdf

· Förebyggande åtgärder görs av respektive båtägare för att skydda marken från eventuella bränsle- och oljespill från motor och växelhus

· Städning
Varje båtägare är skyldig att hålla rent på sin plats på varvet och på bryggorna.

Efter sjösättning skall allt löst material buntas ihop, märkas med ägarens namn och mobiltelefonnummer och läggas i vaggan/vid uppställningsplatsen.

Om annat inte meddelas på anslag, får materialet ligga kvar på plats. Ställningar behöver tills vidare inte nedmonteras, annat än utstickande delar som kan förorsaka skada. Omärkt material kan komma att bortforslas. Medlem är skyldig att delta vid städdag.

Förtöjningsgods på brygg-platser mm måste tas om hand av brygg-platsens ägare efter avslutad båtsäsong.

3. Avfallsplan

Båtägaren ansvarar för att egna sopor omhändertas och att miljöfarligt avfall inte sprids.

· Miljöfarligt avfall såsom oljor, glykol, driv- och lösningsmedel och färgrester ska lämnas i miljöstationen på varvet. Miljöfarligt avfall av annat slag lämnas på återvinningscentralen i Hagby eller annan återvinningsstation. Se tabell för omhändertagande av avfall.

· I miljöstationen på varvet får avfall inte ställas utanför eller bredvid kärlen. Är kärlen fulla lämnas avfallet på annan godkänd plats, såsom miljöstation inom kommunen.

· Alla hushållssopor som uppstår under användandet av båten måste tas hem.

· Tömning av toalettavfall i vattnet är enligt lag ej tillåtet. Utnyttja sugtömningen på en närbelägen station.

Tabell för hur avfall från klubbverksamheten skall omhändertas

Avfallstyp

Omhändertas genom att

Hushållssopor

Tas hem

Förpackningar

Lämnas i närmaste kommunal miljöstation

Dryckesförpackningar/glas med pant

Lämnas till pantställe

Oljor och oljefilter

Lämnas i vår miljöstation

Glykol

Lämnas i vår miljöstation

Småbatterier

Lämnas i batteriholken på varvet

Blybatterier eller motsvarande

Lämnas i den stora batterilådan på varvet

Elavfall

Lämnas vid återvinningscentralen i Hagby

Färgrester och lösningsmedel

Lämnas i vår miljöstation eller vid återvinningscentralen i Hagby

Sliprester och/eller avfall efter sanering av båtbotten.

Läggs i slutet kärl som båtägaren själv lämnar till kommunens återvinningscentral

Tomma färgburkar

Lämnas i kommunal miljöstation

Glas och metall

Lämnas i närmaste kommunal miljöstation

Förbrukat täcknings- eller pallningsvirke och gamla presenningar

 Lämnas på vår uppsamlingsplats för grovsopor eller i containern (om sådan finns – normalt vår och höst)

Latrin från båtar

Töms endast på närbelägen toatömningsstation

4. Handlingsplan vid miljöolycka

Följande gäller i händelse av olycka med risk för utsläpp av miljöfarliga vätskor

I båt

· I båten och dess motorrum eller kölsvin bör absorberande material finns för att ta upp mindre utsläpp lokalt

På land

· Skydda marken, exempelvis med gammal presenning eller annat ogenomträngligt material så att vätskan inte tränger ner i marken

· Viss utrustning för spillberedskap finns i beredskapsvagnen

· Sug upp vätskan med Absol som finns i bredskapsvagnen

· Allt material som använts vid uppsamlandet omhändertas som miljöfarligt avfall och lämnas i vår miljöstation eller annan miljöstation

I sjön

· Hindra spridning av utsläppet genom att avgränsa detsamma. Absorberande länsar för ändamålet finns i beredskapsvagnen som står i tältet för subliften

· Vid större utsläpp larma Räddningstjänsten på telefon 112

· I händelse av utsläpp som inte härrör från någon av våra klubbar utan kommer drivande på sjön, larma Räddningstjänsten och försök hindra vidare spridning samt skydda stränder och båtar

· Använda länsar hanteras som miljöfarligt avfall och lämnas till återvinningsstationen i Hagby eller annan miljöstation

· Rapportera händelsen till någon av föreningarnas miljöansvariga eller till hamnkapten

5. Kontakter och telefonnummer

Händelse

Kontakt tas med

Telefon

Akut miljöfara

Räddningstjänsten/brandkåren

Ring 112

Mindre miljöhändelse

Hamnkapten eller miljöansvarig

Miljöstationen

Miljöansvarig RBF

Karsten Husberg

Miljöansvarig RHF P-O Brandt

+46 70 453 07 55

+46 706 30 76 43

Kommunens miljöstationer

Kundtjänst för avfall

08-519 333 00

Återvinningscentralen

Hagby

https://www.sorab.se/

Miljöansvarig

RBF: Karsten Husberg

RHF: P-O Brandt

+46 70 453 07 55

+46 706 30 76 43

Denna miljöplan har slutgiltigt beslutats i styrelserna för Ranängens båtägarförening och Ranängens hamnförening i december 2022.

 

RBF/RHF Miljöplan 2022-12-09 Bilaga 

 

Intyg - omålad båtbotten

 

Härmed intygar jag att min båtbotten är omålad *)

Båt

Båttyp: …………………………………………………………………….

Båtnamn: …………………………………………………………………

Identifikation**): ………………………………………………………

Datum: ……………………………………………………………………

Underskrift: …………………………………………………………….

Namn: …………………………………………………………………….

Postadress: ………………………………………………………………

Ort: ………………………………………………………………………….

Mailadress: …………………………………………………………….

Namnteckning och skrov bevittnat av:

Underskrift: …………………………………………………………….

Namn: …………………………………………………………………….

 

*) Med omålad menar vi ren plast, om man har gelcoat på polyester-bas eller målat med epoxy direkt på skrovet och inte utanpå gammal beväxtningshämmande bottenfärg. Detta kallar vi ”omålad” eftersom målat refererar till bottenfärg som har syfte att vara beväxtningshämmande.

**) Som identifikation gäller skrovnummer, båtregistrering eller annan märkning på båten.

 

 

HAMNPLATSEN/MEDLEMMENS AVTAL MED FÖRENINGEN

Medlems disposition av hamnplats regleras i det avtal som varje medlem skall teckna med RHF. Detta sker genom att medlemmen loggar in på hemsidan och får tillgång till sitt konto. Vid första inloggning eller då stadgar, ordningsregler, avtal eller annan viktig information ändrats måste medlemmen aktivt godkänna dessa handlingar.

Medlemmens avtal med sin text finns på annan plats på denna hemsida https://www.ranhamn.nu/batplatsavtal/. Enligt detta avtal förlängs medlems disposition av brygg- eller svajplats ett år i taget under förutsättning att medlemmen erlagt fakturerade avgifter, hamnplats- och medlemsavgift eller köplatsavgift (s.k. passiv medlemsavgift) samt i sitt medlemskonto på hemsidan lämnat uppgift om båtens typ, längd, bredd, djupgående och vikt, försäkringsbolag och försäkringsnummer samt sitt namn, adress och aktuella telefonnummer – fast och mobil. Dessutom skall medlem lämna sin email-adress. Dessa uppgifter registreras vid medlems inträde i föreningen och måste sedan kontinuerligt uppdateras av medlemmen själv.

Andrahandsuthyrning av hamnplats är förbjudet. Överträdelse innebär förlust av platsen och förslag till uteslutning ur hamnföreningen, vilket senare beslutas av föreningsmötet. Tillfällig utlåning av hamnplats under innevarande säsong tillåts under förutsättning att den andra båten passar i storlek och kan förtöjas ordentligt på den aktuella platsen samt att RHF´s styrelse (skall skriftligen eller per email meddelas hamnkapten eller kassör) - informeras om gästens namn och telefonnummer samt att gästen anslår detta på sin båt på lämpligt ställe. Ordinarie bryggplatsinnehavare ansvarar för gästens skyldigheter mot föreningen.

Tillfällig tilläggning tillåts endast om den andra båten passar i storlek och kan förtöjas ordentligt på den aktuella platsen samt efter att sådan båtägare erhållit innehavarens tillstånd, vilket på lämpligt sätt då skall anslås på båten. Detta gäller också under sjö- och torrsättningsdagarna.

Uppsägning av hamnplats till kommande säsong skall ske till föreningens kassör senast den sista februari.

Om nuvarande innehavare av hamnplats inte längre har kvar sin båt skall platsen återlämnas till föreningen varvid aktuell båtägare går in som passiv medlem i föreningen och placeras i den interna kön för omplaceringar.

Byte av båt på anvisad hamnplats kan endast ske om den nya båten har för platsen lämplig storlek och kan endast ske efter anmälan till och godkännande av hamnkapten eller kassör. Anmälan skall ske i god tid. Om båten inte passar ställs båtägaren i internkö för att erhålla ny plats så snart detta är möjligt.

FÖRTÖJNING

Alla båtar förtöjs på båtägarens eget ansvar. Ranängens Hamnförening tar inte något ansvar i detta avseende.

Förtöjningsreglerna, se (https://www.ranhamn.nu/fortojningsregler/) skall ovillkorligen följas. Detsamma gäller de anvisningar (t ex flyttning av båten), som hamnkaptenen meddelar. Om medlem inte följer ordningsreglerna och/eller hamnkaptenens direktiv utgör detta grund för uteslutning av medlemmen/båtägaren efter beslut på föreningsmöte.

230 V växelström finns normalt tillgänglig på föreningens pontoner för tillfälligt bruk. Endast jordade kablar får användas. Max. anslutning 1000 W. Anslutning föruppvärmningsändamål är inte tillåten. Anslutning är heller inte tillåten om båten lämnas utan tillsyn dvs. om båtägaren ej är tillstädes.

AVGIFTER OCH PLATSFÖRDELNING

Avgifter bestäms av styrelsen årligen och beslutas av årsmötet. Kassören aviserar medlemmarna belopp samt sista inbetalningsdag. Avgifter för kommande säsong skall vara inbetalda senast 31 mars. Om innehavaren efter påminnelse inte erlagt aktuella avgifter är rätten till hamnplatsen förverkad och beläggs från båtplatskön.

Platsfördelning sker enligt kölista som förvaltas av kassören. Detta sker i samarbete med hamnkaptenen med hänsyn till båtens storlek och typ innan båtägaren på kölistan slutligen får ta ställning till om han/hon accepterar platsen.

ÄNDRING AV REGLERNA

Hamnföreningens styrelse förbehåller sig rätten att vid behov under löpande verksamhetsår ändra/komplettera dessa ordningsregler. Gällande ordningsregler finns alltid på föreningens hemsida. Föreningens årsmöte beslutar därpå om fastställande av sådana ändringar.

 

Utdrag ur Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:9

 

5.1. Miljöfarliga ämnen kopplade till båtbottenfärger

I dagens båtbottenfärger är det huvudsakligen koppar i form av kopparoxid som blandas in som den aktiva substansen för att förhindra påväxt. Tennorganiska föreningar var tidigare en vanlig komponent men har inte funnits i godkända antifouling-medel sedan 2001 (Kemikalieinspektionen 2012c).

Följande ämnen har varit eller är verksamma substanser i båtbottenfärger och är de som rapporten och framtagna riktvärden fokuseras kring:

TBT (Tributyltenn)

TBT anses vara ett av de giftigaste ämnen som människan släppt ut i miljön (Naturvårdsverket 2009). Ända sedan mitten av 1960-talet har TBT haft en betydande roll som tillsats i båtbottenfärger då man funnit att föreningen var giftig för de vattenlevande organismer som fäster på båtbotten. Snart därefter fann man dock kraftiga populationsnedgångar hos olika sorters blötdjur, bland annat snäckor och ostron. TBT har visats vara skadlig för organismer redan vid mycket låga koncentrationer. Inom EU förbjöds användning av TBT-haltiga färger på båtar under 25 meter år 1989 (EU Directive (89/677/EEC)). För kommersiella fartyg och skepp registrerade inom EU är ny-målning med färger innehållande dessa ämnen förbjuden sedan 2003. Från och med 2008 tillåter inte EU båtar och fartyg målade med dessa färger att gå in till hamn inom EU-området såvida färgen inte är förseglad. Även internationellt har en utfasning skett genom en internationell konvention som trädde i kraft 2008 (International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships (AFS)). TBT är ett prioriterat ämne inom EU:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) och utsläpp till vattenmiljön ska därmed upphöra eller stegvis elimineras. Enligt ett dotterdirektiv till vattendirektivet anges att högst 0,2 nanogram TBT per liter vatten får förekomma i ytvattenmiljöer.

 

Koppar

Koppar är ett grundämne och en tungmetall. Koppar är livsnödvändigt för människor, djur och växter, men kan i låga koncentrationer orsaka skadliga effekter på mark, sjöar och vattendrag. För människan kan överdriven exponering av koppar innebära negativa effekter för hälsan (Naturvårdsverket 2012). Koppar har sedan länge använts i båtbottenfärg och förhindrar effektivt påväxt på skrovet även i mindre koncentrationer. Det första patentet för båtbottenfärg lämnades in på 1600-talet och färgen baserades då på järnpulver, koppar och cement. Koppar i kombination med andra biocider är idag den vanligaste tillsatsen i båtbottenfärg (Kemikalieinspektionen 2012c). Kemikalieinspektionen har infört restriktioner för hur mycket kopparläckage som tillåts från de färger som används längs med den svenska kusten. På västkusten tillåts ett högre kopparläckage vilket betyder att vissa färger fortfarande får användas, medan gränsen för kopparläckage på ostkusten inneburit att inga färger varit godkända under en tid. Hösten 2011 godkände Kemikalieinspektionen dock på nytt en kopparbaserad båtbottenfärg för användning på ostkusten. I Bottniska viken (norr om Örskär) tillåts inga kemiskt verkande färger (Kemikalieinspektionen 2012b).

Irgarol 1051

Irgarol är en herbicid som verkar genom att hämma fotosyntesen hos växter och växtplankton och anses vara väldigt giftigt för alger redan vid låga koncentrationer. Nedbrytningen av Irgarol är långsam och ämnet kan lagras i levande organismer. Användningen av Irgarol i båtbottenfärg ökade när TBT visades påverka organismer negativt men forskning har nu visat att även Irgarol är skadligt för andra arter än de som fäster på båtbotten. Ämnet förekommer inte längre i godkända båtbottenfärger för fritidsbåtar. Irgarol föreslås också bli ett prioriterat ämne i EU:s direktiv för vatten och den halt som inte får överskridas föreslås då vara i snitt 2,5 nanogram per liter vatten.

Zink

Zink är ett grundämne och en tungmetall. Zink är också en livsnödvändigt, men mycket skadlig för vattenlevande organismer redan vid låga halter. Miljöfarligheten hos zinkföreningar beror i första hand på den mängd zinkjoner som släpps ut (Naturvårdsverket 2012). Båtbottenfärger innehållande zinkoxid har angetts vara fysikaliskt verksamma vilket innebär att det yttersta färglagret kontinuerligt släpper från båten och tar med sig påväxt, på detta sätt hålls båtbotten ren.

Fysikaliska verksamma färger behöver inte tillståndsprövas hos Kemikalieinspektionen varför dessa färger under flera år har marknadsförts utan godkännande. Färgerna har dock visats vara giftiga för påväxtorganismerna vilket betyder att de även har en kemisk verkan och Kemikalieinspektionen betraktar numera färgerna som biocider vilka behöver godkännande för att säljas Kemikalie-inspektionen 2012). Zink kan också frisläppas vid användning av zinkpyrition som ingår i vissa båtbottenfärger.

gsregler